Danmarks energiforbrug oplyses i en årlig statistik fra Energistyrelsen.

“Energistatistik 2019” forventes at komme i slutningen af november 2020.

“Energistatistik 2018”   Klik her:   Statistik 2018

Elforsyningen i Danmark kommer fra mange kilder. Klik først på: Miljødeklarationen for El

Klik derefter på den grønne: “Miljødeklarationen (den fysiske deklaration)”

 

Verdens energiforbrug oplyses meget grundigt i den årlige rapport: “BP Statistical Review of World Energi”.

Den nyeste (for 2019) er udkommet:    Klik her:  Bp’s årlige statistik

Ældre tal (2017) for Verden ses her (a’jourføres snarest)​

Ændring fra 2016 til 2017):

Olieforbruget: + 1,7 %
Naturgas: + 3,0 %
Kul: + 1,0 %
Kernekraft: + 1,1 %
Vandkraft: + 1,1 %
Biobrændsler: + 3,5 %
Renewable energy: + 17 % *)
Elforbruget: + 2,8 %

*) De 17 % mere VE skal sammenholdes med, at VE (sol og vind) tilsammen leverede 3,6 % af Verdens energiforbrug.

Verdens energiforbrug (ultimo 2016) fordelte sig på følgende energikilder:

Olie 32,6 %
Kul 28,5 %
Naturgas 23,7 %
Vandkraft 6,65 %
Kernekraft 4,4 %    (4,4%)
Vedvarende energi (vind, sol og biofuel): 2,8 %
Produktionen af Bio-brændstoffer:  0,62 %.
Solenergi er ikke specificeret. (REO gætter på 0,5 %, heraf solceller: 0,15%)

Biomasse giver også et betydeligt bidrag – især i udviklingslande, men er umulig at opgøre, da mængden af brænde, skrald og planteaffald m.v. kun kendes i få lande. Derfor er det ikke med i oversigten.

Danmarks totale energiforbrug var i 2015: 16,95 Mt olie-ækv. = 712 PJ (petajoule)

Bidraget fra forskellige energikilder var:
Olie: 39,7 %
Naturgas: 18,7%
Kul: 15,2 %
Affald, ikke nedbrydeligt: 2,5%

Vedv. energi (biomasse + vind + sol): 28,5%

Heraf leverede vindkraft 6 – 7 % af energien.

El-forbruget i Danmark 2016 udgjorde ca. 33,6 TWh. Præcise tal senere.  

Fordelingen af kilder er hentet fra ØRSTEDS el-deklaration 2016:

Kul: 48 %, – Atomkraft:  14 %, – Naturgas:  25 %, – Vind, vand og sol:  8 %, – Affald, biomasse og biogas:  4 %, – Olie:  1 %.

På samme side oplyste Ørsted, at deres kunder fik al strømmen (100 %) fra havvindvind. Dette er forkert, da kunderne ca. 100 dage hvert år får næsten al strømmen fra stabile kilder (kul, gas, biomasse og import).

REO klagede (november 2017) over dette til Forbrugerombudsmanden. Det har medført, at markedsføringen er ændret lidt, men ikke nok!
Vi importerer meget tit store mængder strøm fra Norge og Sverige (især vandkraft og kernekraft)

Det skal tilføjes, at den store mængde el, der sælges som “deklareret grøn el”, ikke er med i de 8 %.

REO har derfor opfordret DONG (nu Ørsted) til at finde mere retvisende tal for fordelingen (især for vind og kernekraft er tallene ikke retvisende). Energinet.dk har en miljødeklaration, hvor elforbruget i Danmark er fordelt mere korrekt end i Ørsteds deklaration.