Biomasse kan benyttes til fremstilling af biogas. Gylle, planterester, slagteri- og fiskeaffald og slam fra renseanlæg kan forgasses i store lukkede beholdere.

Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas. Husdyrgødning udgør mere end tre fjerdedele af råvarerne i fælles- og gårdanlæg. Husdyrgødningen kommer hovedsagelig fra kvæg og svin.

Gassen består især af metan, CH4, men også en del CO2, der skal udskilles, hvis biogassen skal sendes ud i naturgasnettet.

I Danmark er der (2016)  58 renseanlæg, der leverer biogas, 30 lossepladsanlæg, 50 gårdanlæg, 30 fællesanlæg og nogle få industrianlæg.

Det første blev taget i brug i 1984. Hvert år behandler de tilsammen cirka 3 millioner ton husdyrgødning og cirka 400.000 ton organisk affald fra industrier, rensningsanlæg og husholdninger.

Biogas bidrager med ca. 9 PJ til energiforsyningen i DK. Det er ca. 1,0 % af DKs energiforbrug.

En anden gevinst ved biogas-produktion er, at restproduktet ikke indeholder bakterier – og derfor bedre kan benyttes som gødning.