Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Udsendt til alle medlemmer på mail torsdag d. 26. marts.

Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling i REO lørdag den 26. april kl. 11. Generalforsamlingen afholdes i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.

Deltagelse kræver at man har betalt sit REO kontingent for 2019.

Dagsordenen har følgende indhold:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

3. Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes

4. Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag til vedtægtsændringer

8. Evt.

Dirigent ved mødet er Mikael Schrøder, medlem af REO.

Ad. 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Enkeltpersoner kr.
300,-, Ægtepar kr. 400,-, Studerende kr. 50,- og Firmakontingent kr.
1.500,-.
Ad. 4. Formanden, Thomas Grønlund Nielsen, er ikke på valg i år.
Ad. 5. Simone Basse, Mads Høj og Kasper Klenø udtræder af bestyrelsen.
På valg er: Bill Ebbesen, Rebecca Lohfert og Kian Conteh.
Ad. 6. Revisor Viggo Pedersen opstiller.
Ad. 7. I alt 9 forslag til ændring stilles. Ændringerne stilles enkeltvis, og ikke som et samlet forslag.

Klokken 13 er der frokost, hvor REO’s medlemmer er velkomne.

Foreningen betaler frokosten, men det kræves, at der senest mandag den 16.marts sker tilmelding til Kasserer Kian på kian@conteh.dk.

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag 1:

Nuværende:

“§1: Foreningens navn er Ren Energioplysning (REO).”

Forslag:

“§1: Foreningens navn er Atomkraft i Danmark (ATOMIDA).”

Der konsekvensrettes i resten af dokumentet.

Motivation:

Foreningen har brug for et mere beskrivende navn, der bedre udtrykker foreningens formål og virke. REO navnet vil fremover være en del af foreningens historie og vil blive brugt indtil det nye navn er etableret.

Forslag 2:

Nuværende:

“§3: Foreningens formål er at arbejde for en saglig energidebat, der skal danne grundlag for valget af fremtidens energikilder. Derfor er REO også åben for alle energiproduktionsformer, blot de er forsvarlige både i forhold til økonomi, samfund og miljø.”

Forslag:

“§3: Foreningens formål er at gøre atomkraft til en vindersag og overbevise danskerne om atomkraft ved at fjerne tabuet og bringe atomkraft i øjenhøjde som grøn energikilde.

Foreningen ønsker atomkraft som erstatning for fossilt brændstof med atomkraftværker på dansk grund, som den primære og populære energikilde i Danmark.

Foreningen fordrer debat og samler og skaber tilhængere af atomkraft.”

Motivation:

Formålet er taget fra mission og vision, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.

Forslag 3:

Nuværende:

“§7.2 Generalforsamlingen afholdes på skift, nemlig det første år (2013) på foreningens hjemsted og det andet år i provinsen. ”

Forslag:

“§7.2 Generalforsamlingen afholdes fysisk et sted fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen foranstalter mulighed for at deltage og afgive stemme online.”

Motivation:

Det anses ikke som muligt eller praktisk at afholder generalforsamlinger forskellige steder i landet. I stedet er tiden moden til at gøre brug af de tekniske muligheder for at kunne deltage online. Metoden bør fastlægges af bestyrelsen i forhold til de tekniske muligheder.

Forslag 4:

Nuværende:

“§7.5 afsnit 3: Bestyrelsens forslag til valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt revisor skal dog være oplyst inden 10. januar – eksempelvis på foreningens hjemmeside.”

Forslag:

Afsnittet udgår.

Motivation:

En forenings bestyrelse kan men bør ikke være forpligtet til at stille forslag til tillidsposter. Det er en ekstra bureaukratisk deadline, der formodentlig er indført som et kup-værn.

Forslag 5:

Nuværende:

“§8: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.”

Forslag:

Paragraffen udgår.

Nyt første punkt tilføjedes i §9: “Valg af dirigent”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, at bestyrelsen udpeger en dirigent. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 6:

Nuværende:

“§9 punkt 4: Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen”

Forslag:

“§9 punkt 4: Valg af formand.”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, eller praktisk at vælge formand for flere år af gangen. Den hypotetiske kontinuitet, der skabes vil være på bekostning af medlemsdemokratiet. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 7:

Nuværende:

“§10, afsnit 2: Et medlem kan – foruden sin egen stemme – afgive op til 5 stemmer i henhold til skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten.”

Forslag:

Afsnittet udgår.

Motivation:

Det er ikke hensigtsmæssigt eller praktisk at der kan stemmes ved fuldmagt. Såfremt Forslag 3 vedtages, vil der være mulighed for at stemme gennem online deltagelse. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 8:

Nuværende:

“§11.2: Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.”

Forslag:

“§11.2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, eller praktisk at vælge bestyrelsesmedlemmer for flere år af gangen. Den hypotetiske kontinuitet, der skabes vil være på bekostning af medlemsdemokratiet. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 9:

Nuværende:

“§11.5: Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Referat fra bestyrelsesmødet udsendes umiddelbart efter hvert møde. Er der ikke modtaget indvendinger inden 2 uger efter mødets afholdelse, er protokollatet godkendt. Protokollen underskrives på det næstfølgende bestyrelsesmøde.”

Forslag:

“§11.5: Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Referat fra bestyrelsesmødet udsendes umiddelbart efter hvert møde. Og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.”

Motivation:

De praktiske aktiviteter for foreningens aktive medlemmer skal minimeres. Forslaget er normal i andre foreninger.

Comments

    1. Kære Jørgen, jeg kan se mailen er afsendt 26/3 kl. 20.20 til den emailadresse du har angivet til denne kommentar. Jeg er glad for at du også har set opslaget her på hjemmesiden.

Comments are closed.