Skal Danmark have skifergas?
Frederiksborg Amts Avis bragte 8/11 en advarsel imod udvinding af skifergas i Danmark.
En læser (fra Nordjylland!) benytter en fransk afgørelse som argument imod udnyttelse af skifergas i Nordsjælland!
Og Greenpeace har i Information (5.3.2013) erklæret: “Skifergas skaber radioaktivt affald”.
Til det sidste vil REO tilføje: “Ja, alle gravearbejder (boligbyggeri, Metroen, tuneller, grusgrave, granitudvinding på Bornholm) frigør radioaktive stoffer, især radon. Mest på Bornholm og mindst i Vestjylland.”

Men hvad er skifergas?

Mange steder i verden er der nu mangel på især olie og naturgas. Ikke mindst USA har importeret meget store og voksende mængder olie til industri og transport. I Danmark er både olie- og gasudvinding fra Nordsøen toppet, så vi snart ikke længere er selvforsynende.
Det har medført øget udnyttelse af utraditionelle energikilder. Dette er skifergassen et eksempel på.
I 2-4 kilometers dybde findes mange steder i verden tykke skiferlag, der indeholder store mængder metan, altså naturgas. Det udvindes ved at bore ned til lagene og presse vand ved stort tryk ned i borehullet, så skiferlagene revner eller ”sprænges”. Derefter kan gassen finde vej til borehullet, og efter at være renset for urenheder, kan den pumpes ind i gasnettet og bruges præcis som naturgas.
Men helt så simpelt er det ikke. For at udvide revnerne i skiferen, pumpes der kemikalier ned sammen med vandet. De fleste kemikalier kommer med op igen, men noget forbliver dernede. Desuden er der en lille risiko for udslip til grundvandet.
Især det sidste giver anledning til både tekniske og politiske vurderinger. EU har givet grønt lys for udvinding, men Frankrig har sagt nej. I Danmark er der givet tilladelse til prøveboringer i Vendsyssel (forsinket) og i Nordsjælland, og først når resultater foreligger, vil Energistyrelsen (og regeringen) tage stilling til udvinding.

Men hvorfor er det så vigtigt at finde mere naturgas?

Jo, Danmark har besluttet at producere halvdelen af strømmen med vindmøller allerede i 2020.
Men da møllerne ikke leverer strøm en stor del af tiden, skal der være almindelige kraftværker til at levere strøm i stille vejr. Her er naturgas og biogas meget vigtige, fordi vi også har besluttet at skrue ned for kulforbruget. Og da biogassen kun kan dække en del af behovet, skal vi enten importere en voksende mængde gas (fra Norge og Sibirien) – eller forsøge at udnytte skifergas.
Men hvad med CO2-udslippet? Naturgas er jo fossil energi, der forbrændes til CO2 og vand. Det er rigtigt, men heldigvis udsender naturgas kun ca. 60% så meget CO2 som kul, så det er en klar forbedring.
Et godt eksempel er USA, hvor skifergas nu har erstattet så mange kul, at CO2-udslippet er faldet til samme niveau som i 1992.
Så svaret på bekymringen for dansk skifergas er, at vi har brug for gassen, både til elproduktion og til opvarmning af vore boliger. Så det skal med i overvejelserne engang i 2014, når resultatet af prøveboringerne foreligger.​

Holger Skjerning​