Emnet belyses her af vores næstformand, Holger Skjerning, der i en årrække har beskæftiget sig med fysikken bag begrebet CO2-neutralitet.
I Danmark erstatter vi især kul med træ og flis fra vore skove, og det fungerer bl.a. som back-up, når vindmøllerne leverer for lidt.
Men hvor klimavenligt er det? – Svaret er, at det kommer an på, hvor meget vi udnytter det, og hvor det kommer fra.
Set fra en fysisk/kemisk synsvinkel er træ, flis og træpiller ca. 95 % CO2-neutrale. De manglende ca. 5 % skyldes, at der benyttes især dieselolie til fældning,  bearbejdning og transport af træet.
Men set fra en energipolitisk synsvinkel, udnytter Danmark næsten dobbelt så meget biomasse, som vi selv leverer. Ca. halvdelen importeres, især i form af træpiller. – Man kan derfor ikke påstå, at Danmark er foregangsland mht. udnyttelse af biomasse. – Det er indlysende, at alle lande – totalt set – ikke kan udnytte mere biomasse end de selv kan levere!

Helt aktuelt importerer vi nu en aftagende mængde træpiller. Størst import var i 2017. I 2020 importerede vi 2,7 mio. ton. Dansk biomasse udgjorde (2020) 79,9 PJ. Medregnes biogas (21,4 PJ), fås 91,3 PJ. – Danmark importerede biomasse svarende til 68,2 PJ. -1 PJ er 10^15 Joule. I alt leverede VE 25,8 % af energien, hvoraf halvdelen (13 %) kom fra biomasse og 9,5 % kom fra sol og vind tilsammen..

Selve fysikken/kemien mht. udnyttelse af træ, flis, træpiller og CO2 er også til debat! – Nogle mener, at træ ikke er CO2-neutralt, fordi der naturligvis kommer CO2 op af skorstenen, når vi brænder det – faktisk en del mere pr kg brændsel end ved forbrænding af fossile brændsler! Dette skyldes især, at biomasse indeholder en del vand. Kul har brændværdi: 25 GJ/ton, mens træ og flis ligger på ca. 15 GJ/ton.

Men så simpelt er det ikke! – Det er det samlede regnskab for dyrkning, fældning, transport og afbrænding, der afgør, om et brændsel er CO2-neutralt.

Brænde og flis fra danske skove er CO2-neutralt? – eller mere korrekt: næsten CO2-neutralt. – Skønsmæssigt  ca. 95 % CO2-neutralt.

Men hvorfor er træ og flis omtrent CO2-neutralt? – Først det simple fysiske bevis:

Danmark er et land med styr på skovbruget. Vi genplanter hvert år lige så megen skov, som vi fælder. Det er altså en stabil situation, hvor mængden af træer (og træ) er den samme år efter år. Derfor er der også hele tiden bundet samme mængde kulstof (C) i skovene. Og derfor udsendes der – totalt set – ikke CO2 til omgivelserne. Fysikere kalder det en stationær situation.

Derfor er brænde og flis fra de danske skove næsten CO2-neutralt. Hvert år!  At det kun er næsten CO2-neutralt (i snit ca. 95 %), skyldes at fældning, bearbejdning og transport af træ normalt udføres ved brug af diesel og benzin, som naturligvis udsender CO2.

Urørt skov: Når gamle og væltede træer får lov til at ligge i skovbunden (det kaldes urørt skov), vil de langsomt rådne og udsende CO2 (og en del metan), og man får ikke energi ud af det! – Så det er negativt for klimaet og økonomien, men muligvis gavnligt for biodiversiteten! – Så det er et politisk spørgsmål, hvordan man prioriterer skovdriften.

En anden forklaring på CO2-neutraliteten:

Lad os (lidt forenklet) sige, at vi hvert år fælder 1/50 (altså 2 %) af skoven og genplanter samme areal med nye træer. Det betyder, at der er ca. 49 gange så mange træer, der vokser videre og optager CO2 allerede samme eller næste år! – Dette medfører den nævnte CO2-neutralitet.

Kort sammenfattet:  Et års udnyttelse af træ og flis udsender præcis samme mængde CO2, som de 49 gange flere træer optager samme år. – Det er en stationær proces, fordi alle parametre er de samme hvert år.

PS. Flere skovfolk har fortalt mig, at jeg kan regne med, at træerne i snit bliver ca. 50 år gamle. Derfor skriver jeg, at man hvert år fælder ca. 1/50 af træerne.

Den nævnte CO2-neutralitet er særlig vigtig, fordi Klimaloven som nævnt kræver, at den danske CO2-emissionen reduceres 70% inden 2030. Men ekstra vigtig, fordi mange – også professionelle fra bl.a. Klimarådet – tror, at der er en forsinkelse på mange år fra CO2 udsendes – til den igen er optaget i skovene. – Dette er som nævnt forkert!

Det kan også vises grafisk:

 

På figuren ses en skov, hvor søjlerne er træer i alle størrelser. Til venstre de små, nyplantede træer og til højre de i snit ca. 50 år gamle træer, der fældes hvert år (blå skravering).

Hvis vi hvert år fælder 1/50 (= 2 %) af træerne, vil ca 49 gange flere træer vokse videre (grøn skravering) og allerede samme eller næste år optage samme mængde CO2, som et års fældning udsender.

På figuren rykker alle “træerne” (søjlerne) hvert år et år til højre, og alle skovens træer vokser svarende til den grønne skravering. De nyplantede træer optager ganske lidt CO2, og de ældre en masse CO2.

Og de blåt og grønt-skraverede areal er lige store. Skoven er i balance.

Vigtigt: De små, nyplantede træer optager som nævnt kun lidt CO2. Derfor tror mange, at der går en årrække (20-30-40 år!), før den udsendte CO2 er optaget. Men det er altså en misforståelse!

Men hvad med træpiller, som importeres i voksende mængde hvert år?

Der er desværre lande, der fælder mere skov, end de genplanter. Derfor er import og forbrænding af træpiller fra disse lande IKKE CO2-neutralt. Desuden vil den lange transport af disse træpiller udsende CO2. Det kræver derfor mere viden at beregne, om træpiller fra disse lande er 60, 70 eller 80 % CO2-neutrale.

De fleste importører af træpiller påstår, at træpillerne kommer fra lande, der (som Danmark) har styr på skovdriften. De kalder derfor træpillerne for “bæredygtige” eller ”grøn energi”. Om dette er korrekt, kan REO ikke afgøre!

Global skovrydning:. Som nævnt fældes der mange steder i verden langt mere skov, end der genplantes. I alt menes det, at ca. 20 % af CO2-stigningen i atmosfæren skyldes global skovrydning. Det er værst i Sydamerika, men internationalt pres og rådgivning har forbedret situationen, så problemet langsomt bliver mindre. Omvendt: Hvis et land øger sit skovareal, så vil der bindes mere CO2, end der udledes. – Mange lande har imidlertid masser af skov (Sverige, Norge, Finland, Rusland, Canada) – og de har derfor mulighed for at eksportere CO2-neutralt træ og træpiller – f.eks. til Danmark..

 Det er ikke kun træ, der er CO2-neutralt. Også halm, og energi-afgrøder er af samme grund CO2-neutrale. – Men vi bør som sagt kalde dem “næsten CO2-neutrale”, fordi hele processen: såning, høst, forarbejdning og transport udsender CO2. Faktisk medgår der meget energi til indsamling og transport af f.eks. halm, så CO2-neutraliteten helt sikkert er mindre.

Heller ikke alle andre VE-kilder er helt CO2-neutrale. Vindmøller, solceller, vandkraftværker og kernekraftværker kaldes CO2-neutrale. Men der bruges materialer og fossil energi, når de bygges, vedligeholdes og nedrives. Så de bør også kaldes “næsten CO2-neutrale”.

Vigtig tilføjelse:  En af REO’s kemikere ønsker at tilføje, at Danmark bør overveje, om en større del af vores biomasse bør anvendes til produktion af flydende brændstoffer til den tunge transport.

En vigtig tilføjelse: Den våde/fugtige del af biomassen (gylle, slagteriaffald m.v.) anvendes til produktion af biogas, som dækker en voksende del af gasforbruget (34 %, jan. 2022), og dækningen vokser 2-3 % hvert år.

Om dette skriver “Energy Supply” den 25.1.2023:  Vejen til 100% grøn gas.

PS. Denne redegørelse for CO2-neutraliteten af træ og flis har ligget på REO.dk siden 2013, men er uddybet flere gange, senest 26.1.2023.

Holger Skjerning