Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

OPDATERING 15. marts 2020

På grund af Corona-virus er generalforsamlingen udskudt.

——————————————————————

Udsendt til alle medlemmer på mail fredag d. 21. februar.

Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling i REO lørdag den 21. marts kl. 11. Generalforsamlingen afholdes i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.

Deltagelse kræver at man har betalt sit REO kontingent for 2019. (Der er ved en fejl angivet i mailen at det er for 2020)

Dagsordenen har følgende indhold:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

3. Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes

4. Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag til vedtægtsændringer

8. Evt.

Dirigent ved mødet er Mikael Schrøder, medlem af REO.

Ad. 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Enkeltpersoner kr.
300,-, Ægtepar kr. 400,-, Studerende kr. 50,- og Firmakontingent kr.
1.500,-.
Ad. 4. Formanden, Thomas Grønlund Nielsen, er ikke på valg i år.
Ad. 5. Simone Basse, Mads Høj og Kasper Klenø udtræder af bestyrelsen.
På valg er: Bill Ebbesen, Rebecca Lohfert og Kian Conteh.
Ad. 6. Revisor Viggo Pedersen opstiller.
Ad. 7. I alt 9 forslag til ændring stilles. Ændringerne stilles enkeltvis, og ikke som et samlet forslag.

Klokken 13 er der frokost, hvor REO’s medlemmer er velkomne.

Foreningen betaler frokosten, men det kræves, at der senest mandag den 16.marts sker tilmelding til Kasserer Kian på kian@conteh.dk.

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag 1:

Nuværende:

“§1: Foreningens navn er Ren Energioplysning (REO).”

Forslag:

“§1: Foreningens navn er Atomkraft i Danmark (ATOMIDA).”

Der konsekvensrettes i resten af dokumentet.

Motivation:

Foreningen har brug for et mere beskrivende navn, der bedre udtrykker foreningens formål og virke. REO navnet vil fremover være en del af foreningens historie og vil blive brugt indtil det nye navn er etableret.

Forslag 2:

Nuværende:

“§3: Foreningens formål er at arbejde for en saglig energidebat, der skal danne grundlag for valget af fremtidens energikilder. Derfor er REO også åben for alle energiproduktionsformer, blot de er forsvarlige både i forhold til økonomi, samfund og miljø.”

Forslag:

“§3: Foreningens formål er at gøre atomkraft til en vindersag og overbevise danskerne om atomkraft ved at fjerne tabuet og bringe atomkraft i øjenhøjde som grøn energikilde.

Foreningen ønsker atomkraft som erstatning for fossilt brændstof med atomkraftværker på dansk grund, som den primære og populære energikilde i Danmark.

Foreningen fordrer debat og samler og skaber tilhængere af atomkraft.”

Motivation:

Formålet er taget fra mission og vision, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.

Forslag 3:

Nuværende:

“§7.2 Generalforsamlingen afholdes på skift, nemlig det første år (2013) på foreningens hjemsted og det andet år i provinsen. ”

Forslag:

“§7.2 Generalforsamlingen afholdes fysisk et sted fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen foranstalter mulighed for at deltage og afgive stemme online.”

Motivation:

Det anses ikke som muligt eller praktisk at afholder generalforsamlinger forskellige steder i landet. I stedet er tiden moden til at gøre brug af de tekniske muligheder for at kunne deltage online. Metoden bør fastlægges af bestyrelsen i forhold til de tekniske muligheder.

Forslag 4:

Nuværende:

“§7.5 afsnit 3: Bestyrelsens forslag til valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt revisor skal dog være oplyst inden 10. januar – eksempelvis på foreningens hjemmeside.”

Forslag:

Afsnittet udgår.

Motivation:

En forenings bestyrelse kan men bør ikke være forpligtet til at stille forslag til tillidsposter. Det er en ekstra bureaukratisk deadline, der formodentlig er indført som et kup-værn.

Forslag 5:

Nuværende:

“§8: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.”

Forslag:

Paragraffen udgår.

Nyt første punkt tilføjedes i §9: “Valg af dirigent”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, at bestyrelsen udpeger en dirigent. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 6:

Nuværende:

“§9 punkt 4: Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen”

Forslag:

“§9 punkt 4: Valg af formand.”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, eller praktisk at vælge formand for flere år af gangen. Den hypotetiske kontinuitet, der skabes vil være på bekostning af medlemsdemokratiet. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 7:

Nuværende:

“§10, afsnit 2: Et medlem kan – foruden sin egen stemme – afgive op til 5 stemmer i henhold til skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten.”

Forslag:

Afsnittet udgår.

Motivation:

Det er ikke hensigtsmæssigt eller praktisk at der kan stemmes ved fuldmagt. Såfremt Forslag 3 vedtages, vil der være mulighed for at stemme gennem online deltagelse. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 8:

Nuværende:

“§11.2: Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.”

Forslag:

“§11.2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, eller praktisk at vælge bestyrelsesmedlemmer for flere år af gangen. Den hypotetiske kontinuitet, der skabes vil være på bekostning af medlemsdemokratiet. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 9:

Nuværende:

“§11.5: Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Referat fra bestyrelsesmødet udsendes umiddelbart efter hvert møde. Er der ikke modtaget indvendinger inden 2 uger efter mødets afholdelse, er protokollatet godkendt. Protokollen underskrives på det næstfølgende bestyrelsesmøde.”

Forslag:

“§11.5: Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Referat fra bestyrelsesmødet udsendes umiddelbart efter hvert møde. Og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.”

Motivation:

De praktiske aktiviteter for foreningens aktive medlemmer skal minimeres. Forslaget er normal i andre foreninger.

Comments

 1. Jeres forslag til nyt navn – ATOMIDA – er meget glimrende.

  I forslag 2 står: “….. overbevise danskerne om atomkraft ved at fjerne tabuet ….” .
  Jeg foreslår at skrive atomkraften.
  Det er mere slående og entydigt med bestemt form.

 2. Jeg synes det er en god ide at fokusere på kernekraft som foreningens primære formål i stedet for alverdens energiformer. Det kræver mange ressourcer at følge med på flere fronter og man risikerer at debatindlæg ikke bliver tilstrækkeligt dybdegående og indsigtsfulde. Imidlertid forstår jeg ikke den udbredte anvendelse af navnet ”Atomkraft”. Jeg er klar over at foreningens nye navn skal understøtte vision og mission som blev fastlagt for et år siden og dermed er jeg mindst et år for sen på den med min kritik. Mig bekendt var det OOA der fandt på navnet ”Atomkraft” med henblik på i deres propaganda at kæde energiformen sammen med atomvåben hvilket også lykkedes for dem med stor succes. Før OOA blev energiformen altid omtalt som ”Kernekraft”. I vores nabolande hedder energiformen stadig ”Nuclear power”, ”Kärnkraft”, ”Kernkraft”, ”Kernenergie”, osv. Hvis vi ønsker at re-vitalisere kernekraften i Danmark og støtte op om den udvikling der sker i danske virksomheder med molten salt reaktorer, der netop ikke kan anvendes til at fremstille atomvåben, så mener jeg, at man bør lægge afstand til begrebet ”Atomkraft”.

  1. Kære Peer, det er et rigtigt interessant synspunkt. Det er noget REO i en årrække har forsøgt sig med, men resultatet blev at ingen kunne finde os i søgninger på internettet. På dansk bruger man atomkraft og det er det der bliver søgt på og spurgt efter. Jeg kender ikke historien bag begrebet, men vi ser at det er nødvendigt at kapre ordet og give en en positiv betydning, der ikke leder tankerne hen på kernevåben.

   1. Kære Kian, tak for hurtigt og positivt response på min kommentar. Det er en god ide at bruge “Atomkraft” af hensyn til synlighed på internettet, det er helt sikkert den mest benyttede navngivning i offentligheden. Dog kunne man godt bruge “Atomkraft” som søgeord af hensyn til SEO uden at anvende det som et centralt begreb i sine tekster på hjemmesiden. Man kan imidlertid også tit opleve politikkere i medierne som er positivt indstillede overfor kernekraft, netop bruge ordet “Kernekraft” og rette på sig selv hvis de kommer til at sige “Atomkraft”, så jeg tror godt, at man kunne få succes med en aktiv anvendelse af navngivningen “Kernekraft”. Omvendt er der også en god pointe i, at fravriste “Atomkraft” fra omtale, der giver negative associationer, som du er inde på, og tillægge “Atomkraft” en masse gode historier. Jeg vil også indrømme at det er lettere at finde på velklingende forkortelser med “Atom-” som ATOMIDA end det er med “Kerne-” der kan lyde lidt “tungt”. En anden ting fra min side omkring navnet ATOMIDA, og her vil jeg straks undskylde hvis det virker lidt anstødeligt det jeg nu skriver, men når jeg siger navnet ATOMIDA højt, så leder det mine tanker hen på en meget indflydelsesrig kvindelig dansk energipolitikker fra Christiansborg og hun går altså ikke ind for kernekraft, jeg ved ikke om det er uheldigt, jeg lægger nok bare trykket forkert.
    Under alle omstændigheder, så glæder jeg mig til at deltage i generalforsamlingen.
    Med venlig hilsen Peer Larsen.

   2. Blot en lille tilføjelse: – Jeg bruger både kernekraft og atomkraft – lidt afhængigt af hvem, jeg skriver til. I debattens barndom (1974-85), blev ATOMKRAFT benyttet af alle modstandere, mens vi andre brugte kernekraft (jfr. Nuclear Power, Kärnkraft). Men de yngre i REO’s bestyrelse foretrækker atomkraft. – Og til Kian: Argumentet med association til bomber: De kaldes oftere atomvåben end kernevåben!!!! Og hvad med atomtruslen, atomfrit område, etc. Helt objektivt/fysisk er det kerner, man spalter (ikke atomer!), så internationalt og logisk korrekt hedder det kernekraft!

Comments are closed.