Om Danmark (2016): Danmarks energiforbrug i 2016 steg 4,0 pct. i forhold til 2015 og udgjorde 749 PJ. Stigningen skyldtes især, at det i gennemsnit var lidt koldere i 2016…

Atomkraft

1. oktober 2015 0

Kort fortalt ligner et almindeligt kernekraftværk et kul-kraftværk, hvor kedlen er erstattet af en reaktortank, der indeholder brændselselementer. De sidder i reaktoren i 3-5 år, hvor uran spaltes (fissionerer) til…

Brænde og brændeovne

1. oktober 2015 0

Brænde benyttes i alle lande til produktion af varme – og i udviklingslande også til tilberedning af mad. I Danmark skønnes brændeovne at levere 5-6% af energien, og da brænde…

Biogas

1. oktober 2015 0

Biomasse kan benyttes til fremstilling af biogas. Gylle, planterester, slagteri- og fiskeaffald og slam fra renseanlæg kan forgasses i store lukkede beholdere. Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest-…

Biomasse

1. oktober 2015 0

Danmark producerer – som de fleste lande – en masse affald fra husholdninger og industri. Desuden producerer landbruget halm og andre plantedele, og skovbruget leverer brænde og flis. Disse organiske…

Bølgeenergi

1. oktober 2015 0

I lande med åbne kyststrækninger er der mulighed for at udnytte bølgernes energi til el-produktion. Det er gennem mere end 35 år forsøgt at bygge bølgeanlæg – mest modeller, men…

Fusions-energi

1. oktober 2015 0

“Fusion betyder “sammensmeltning”, og fusions-energi kendes fra den proces, der skaber energien i Solens indre. Brint-kerner “presses” sammen ved cirka 15 millioner grader og højt tryk og danner helium-kerner, hvorved…

Geotermisk energi

1. oktober 2015 0

De fleste ved, at der mange steder på Island kommer varmt vand op af jorden, og det udnyttes deroppe både til el-produktion, opvarmning af bl.a. Reykjavik og til svømmebade (Den…

Vindkraft

1. oktober 2015 0

Vindmøller har været benyttet i flere hundrede år. Først til at male korn til mel og pumpe vand. Nogle steder kunne møllen trække tærskeværk, roehakker m.v. på landet. Ordet vindkraft betyder, møllen…