P1 Morgen den 24. juni 2015. I anledning af, at energiselskabet E.on har meddelt, at det vil lukke en række svenske reaktorer tidligere end planlagt, inviterede DR en repræsentant for Greenpeace, kommunikationschef Birgitte Lessander, ind til at belyse situationen.

På Greenpeace’s hjemmeside oplyses, at ”Birgitte har en baggrund på DR og er uddannet journalist og cand.scient.soc.”

Begrundelse for klagen.
I DR’s PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 hedder det i afsnit 3: FORMÅL MED PUBLIC SERVICE bl.a.:

”At fremme viden og forståelse
DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner gennem velformidlet indhold”​


REO finder, at udsendelsen indeholder forkerte, ufuldstændige og vildledende oplysninger på mindst 3 punkter:

  1. Kan vindkraft uden videre erstatte atomkraft
  2. Har lukning af svenske atomkraftværker konsekvenser for dansk forsyningssikkerhed
  3. Udgør de svenske reaktorer en sikkerhedsrisiko for Danmark

Udsendelsen har derfor ikke bidraget til at stimulere danskernes interesse for og viden om elforsyning og atomkraft, af hvilken grund DR ikke opfylder Public Service kontrakten.

Klagens punkter.
Ad 1.
I udsendelsen forklarer repræsentanten for Greenpeace, at hvis svenskerne lukker de pågældende reaktorer, så de kunne nemt bare lave en havvindmøllepark og så var det dækket ind.

Samfundets elforsyning er en kompliceret sag: der skal i hvert øjeblik året rundt produceres netop den el, som forbrugerne efterspørger. Derfor kan man ikke alene se på den samlede elektriske energi, der kan produceres på et år af forskellige energikilder. Vindkraft kan f. eks. producere masser af energi på et år. Men på nogle tidspunkter kan vindkraften ikke dække efterspørgslen og på andre tidspunkter er der overskud. Dette grundlæggende spørgsmål kommer ikke frem i udtalelserne fra Greenpeace. REO har bedt civ. ing. Paul-Frederik Bach (www.pfbach.dk ), der har over 40 års erfaring med elforsyning, om en kommentar, som er gengivet på side 4. Hans vurdering er, at det er forkert at sige, at det er nemt, men hele hans svar er mere nuanceret, hvorfor det gengives i sin helhed.

Ad 2.
I udsendelsen spørger DR: ”Hvad betyder det så for den energi, som vi ikke kan få fra Sverige, hvis deres eksport daler?”, hvortil Greenpeace svarer, at Vores egen energiproduktion er jo stigende, så der er virkelig ingen problemer forbundet med det, sådan energisikkerhedsmæssigt. 
Dette er i direkte modstrid med en udtalelse fra Dansk Energi, som kan læses i dette link:

Overskriften er: ”Speeder på svensk a-kraftlukning presser dansk elforsyning og i teksten hedder det bl.a. To af det svenske atomkraftværk Ringhals’ reaktorer lukkes allerede mellem 2018 og 2020. Det er fem til syv år førend planlagt. Det risikerer at sætte dansk elforsyning under pres. (REO’s fremhævelse).

Ad 3.
Greenpeace mener dog, at lukningen får stor betydning for os, idet der efter lukningen er mindre risiko ved at bo i København. Greenpeace: Jeg synes, at det får rigtig megen betydning for os. Det er sådan, at de fire reaktorer, som de er i gang med at lukke nu, de ligger i Ringhals ved Göteborg og i Oscarshamn ovre på den anden side af Sverige, hvis nu vi sidder i København. .. det er sådan,at disse fire reaktorer er rigtig gamle, nogle af de ældste i Europa, .. og der er en massiv sikkerhedsrisiko med dem og var der sket ulykker, .. så kunne det nemt have ramt København.

Dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Svenske reaktorer er systematisk vedligeholdt og opfylder alle krav til sikkerhed, som det fremgrå af flg. video:​

​Det forholder sig således, at atomreaktorer ikke bliver farligere med alderen, da de vedligeholdes og kontrolleres systematisk. I USA har 74 reaktorer fået tilladelse til drift indtil de fylder 60 år. Inden det tidspunkt vil man undersøge, om de kan køre videre. Når Tyskland lukker reaktorer, der har kørt mindre end 40 år, så er det en rent politisk beslutning, som ikke har sin grund i reaktorernes sikkerhed.

REO er ikke bekendt med, at DR i de seneste årtier har bragt oplysninger om atomkraft ud fra en positiv synsvinkel. Derfor vil en henvisning til, at Public Service kontrakten gælder for udsendelserne som helhed og ikke for den enkelte udsendelse ikke være troværdig.

På REO’s vegne

Thomas Grønlund Nielsen, lektor i fysik

Formand for REO​

Kommentar af Paul-Frederik Bach til udtalelser fra Greenpeace

i P1 Morgen, den 24. juni 2015

REO: Er det korrekt, at fjernelsen af ca. 3.000 MW nuklear kapacitet i Sverige nemt kan erstattes af en havmøllepark?

PFB: Det er forkert at sige at det er nemt, men det er lige så forkert at sige, at det er umuligt. 3 GW kernekraft producerer ca. 20 TWh el om året. Der skal ca. den dobbelte kapacitet i havmøller og den tredobbelte kapacitet i landmøller til for at producere den samme energi, alt efter de lokale vindforhold.

Hertil kommer, at der skal skaffes styrbar kapacitet i en eller anden form til udjævning af vindkraftens udsving. Svenskernes vandkraft kan bidrage hertil, men der er flaskehalse, som skal udbygges, før det batter noget, både i nettet og på vandkraftværkerne.

REO: Vil fjernelsen af den omtalte produktionskapacitet fra det svenske elsystem have nogen indflydelse på dansk forsyningssikkerhed?

PFB: Det er et paradoks, at selv om Danmark på årsbasis producerer elektrisk energi nok til eget brug, er Danmark ikke længere selvforsynende med el. Vi er stærkt afhængige af forsyninger udefra, når det ikke blæser. Denne tilstand er blevet mulig og acceptabel, takket være udviklingen af et europæisk elmarked.

På længere sigt bliver spørgsmålet, om der i Europa vil være nok styrbar kapacitet til udligning af svingningerne i den voksende andel af el fra sol og vind.

Tyskland er gået i forvejen med udbygning af sol og vind og med nedlæggelse af kernekraftværker. Her viser flaskehalsene sig nu allerede i transmissionsnettet, og der er stigende bekymring for forsyningssikkerheden for el. Derfor har Tyskland den 8. juni 2015 fremlagt en musketér-ed som resultat af et møde med 12 nabolande. EU hilser samme dag det regionale samarbejde velkommen.

Alle europæiske lande er opmærksomme på, at manglen på styrbar kapacitet før eller siden vil påvirke forsyningssikkerheden. Flere lande, herunder Storbritannien, Belgien, Frankrig og Italien er ved at opbygge kapacitetsmarkeder for reserveeffekt.Ekstraudgifterne hertil skal betales af de enkelte landes elforbrugere.

http://bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=713064.html(Engelsk version: http://bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=713038.html)

https://ec.europa.eu/energy/en/commission-welcomes-reinforced-regional-cooperation