Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Udsendt til alle medlemmer på mail d. 1. juli.

Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling i REO lørdag den 22. august kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes i CEPOS lokaler, dvs. Landgreven 3, 3.sal i indre by (tæt på kgs. Nytorv).

Deltagelse kræver at man har betalt sit REO kontingent for 2019.

Dagsordenen har følgende indhold:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

3. Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes

4. Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag til ændring af MVV

8. Forslag til vedtægtsændringer

9. Evt.

Herefter foredrag af Stud.mag. i historie, Rose Sofie Levinsen, der har studeret REOs historie 1976 – 1979.

Dirigent ved mødet er Mikael Schrøder, medlem af REO.

Ad. 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Enkeltpersoner kr.
300,-, Ægtepar kr. 400,-, Studerende kr. 50,- og Firmakontingent kr.
1.500,-.

Ad. 4. Formanden er ikke på valg i år.

Ad. 5. Simone Basse, Mads Høj og Kasper Klenø udtræder af bestyrelsen.
På genvalg er: Bill Ebbesen, Rebecca Lohfert og Kian Conteh.

Ad. 6. Revisor Viggo Pedersen opstiller.

Ad. 7  Forslag til at passagen ”REO er ikke imod vind..” udgår Ad. 8. I alt 9 forslag til ændring stilles. Ændringerne stilles enkeltvis, og ikke som et samlet forslag.

Foredraget starter mellem kl. 12 og 12.30, afhængig af hvor længe generalforsamlingen varer.

Klokken ca. 13 er der frokost, hvor REO’s medlemmer er velkomne.

Foreningen betaler frokosten, men det kræves, at der senest mandag den 17.august sker tilmelding til Kasserer Kian på kian@conteh.dk.

 

Forslag til vedtægtsændringer

Opdatering 1. juli: De oprindeligt udsendte forslag til vedtægtsændringer var lavet på baggrund af en udgået version af vedtægterne. Forslagene er uændrede. Den oprindelige indkaldelse kan ses her.

Forslag 1:

Nuværende:

“§1: Foreningens navn er Ren Energioplysning (REO).”

Forslag:

“§1: Foreningens navn er Atomkraft i Danmark (ATOMIDA).”

Der konsekvensrettes i resten af dokumentet.

Motivation:

Foreningen har brug for et mere beskrivende navn, der bedre udtrykker foreningens formål og virke. REO navnet vil fremover være en del af foreningens historie og vil blive brugt indtil det nye navn er etableret.

Forslag 2 (rettet):

Nuværende:

“§3: Foreningens formål er at arbejde for en saglig energidebat, der også skal omfatte atomkraft. REO har den opfattelse, at atomkraft i bredeste forstand er særdeles forsvarlig både i forhold til økonomi, samfund og miljø.

Forslag:

“§3: Foreningens formål er at gøre atomkraft til en vindersag og overbevise danskerne om atomkraft ved at fjerne tabuet og bringe atomkraft i øjenhøjde som grøn energikilde.

Foreningen ønsker atomkraft som erstatning for fossilt brændstof med atomkraftværker på dansk grund, som den primære og populære energikilde i Danmark.

Foreningen fordrer debat og samler og skaber tilhængere af atomkraft.”

Motivation:

Formålet er taget fra mission og vision, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.

Forslag 3 (rettet):

Nuværende:

“§7.2 Generalforsamlingen afholdes på foreningens hjemsted.”

Forslag:

“§7.2 Generalforsamlingen afholdes fysisk et sted fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen foranstalter mulighed for at deltage og afgive stemme online.”

Motivation:

Det anses ikke som muligt eller praktisk at afholder generalforsamlinger forskellige steder i landet. I stedet er tiden moden til at gøre brug af de tekniske muligheder for at kunne deltage online. Metoden bør fastlægges af bestyrelsen i forhold til de tekniske muligheder.

Forslag 4:

Nuværende:

“§7.5 afsnit 3: Bestyrelsens forslag til valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt revisor skal dog være oplyst inden 10. januar – eksempelvis på foreningens hjemmeside.”

Forslag:

Afsnittet udgår.

Motivation:

En forenings bestyrelse kan men bør ikke være forpligtet til at stille forslag til tillidsposter. Det er en ekstra bureaukratisk deadline, der formodentlig er indført som et kup-værn.

Forslag 5:

Nuværende:

“§8: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.”

Forslag:

Paragraffen udgår.

Nyt første punkt tilføjedes i §9: “Valg af dirigent”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, at bestyrelsen udpeger en dirigent. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 6:

Nuværende:

“§9 punkt 4: Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen”

Forslag:

“§9 punkt 4: Valg af formand.”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, eller praktisk at vælge formand for flere år af gangen. Den hypotetiske kontinuitet, der skabes vil være på bekostning af medlemsdemokratiet. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 7:

Nuværende:

“§10, afsnit 2: Et medlem kan – foruden sin egen stemme – afgive op til 5 stemmer i henhold til skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten.”

Forslag:

Afsnittet udgår.

Motivation:

Det er ikke hensigtsmæssigt eller praktisk at der kan stemmes ved fuldmagt. Såfremt Forslag 3 vedtages, vil der være mulighed for at stemme gennem online deltagelse. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 8:

Nuværende:

“§11.2: Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.”

Forslag:

“§11.2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.”

Motivation:

Det er ikke i medlemsdemokratiets ånd, eller praktisk at vælge bestyrelsesmedlemmer for flere år af gangen. Den hypotetiske kontinuitet, der skabes vil være på bekostning af medlemsdemokratiet. Bestemmelsen er formodentlig indført som et kup-værn, der ikke længere er relevant.

Forslag 9:

Nuværende:

“§11.5: Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Referat fra bestyrelsesmødet udsendes umiddelbart efter hvert møde. Er der ikke modtaget indvendinger inden 2 uger efter mødets afholdelse, er protokollatet godkendt. Protokollen underskrives på det næstfølgende bestyrelsesmøde.”

Forslag:

“§11.5: Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Referat fra bestyrelsesmødet udsendes umiddelbart efter hvert møde. Og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.”

Motivation:

De praktiske aktiviteter for foreningens aktive medlemmer skal minimeres. Forslaget er normal i andre foreninger.

Comments

  1. Forslag 9:
    Motivation: ———-. Forslaget er normal i andre foreninger ændres til–Forslaget er normalt i andre foreninger.

    REO er ikke konsekvensrettet i resten af dette dokument.

    1. Tak for dit input. Motivationen bliver dog ikke en del af vedtægterne.

      REO er ikke konsekvensrettet i dette dokuement, da navneændringen ikke er vedtaget endnu, og hvert forslag kan godkendes og afvises af generalforsamlingen individuelt.

Comments are closed.