Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 93, 9. januar 2020

Kernekraftens kapacitet næsten uændret i løbet af 2019

I løbet af året 2019 blev 6 reaktorer sluttet til elnettet i flg. lande: Kina 2, Sydkorea 1, Rusland 3, herunder 2 mindre reaktorer på det flydende kraftværk Akademik Lomonosov. Nye reaktorer bidrog med en samlet kapacitet på 5241 MW. Opgradering af eksisterende reaktorer lagde yderligere 212 MW til kernekraftens produktionskapacitet. På den anden side blev reaktorer med en samlet kapacitet på 5976 MW taget ud af drift i 2019. Den yngste af disse var Philippsburg 2 i Tyskland med en kapacitet på 1400 MW. Den har kun været i drift i 35 år, hvor den leverede sammenlagt ca. 355 TWh svarende til ca. 10 gange Danmarks årlige forbrug. Ved udgangen af 2019 var 442 kernereaktorer i drift kloden rundt. Den samlede nettoeffekt var 392,4 GW. Der er 54 reaktorer med en kapacitet på knap 60 GW under bygning. I år er ingen lukning af tyske reaktorer planlagt, men i de følgende 2 år lukkes 6 reaktorer med en samlet kapacitet på 9,5 GW. Kilde. 

 

El-nettet i Østdanmark udfordret den 8. oktober

Forbrugerne mærkede ikke noget, men der var dramatik i det østdanske elnet, DK2, den 8. oktober 2019. Grundet en kortslutning på anlægget i Bjæverskov, som huser jævnspændingsforbindelsen over Falster til Tyskland, faldt 600 MW import fra Tyskland ud. Denne forstyrrelse medførte, at også Avedøreværket faldt ud og effekten fra havvindparken ved Rødsand måtte reduceres. I alt mistede DK2 ca. 1.100 MW. For- bindelsen til Vestdanmark, DK1, var ude af drift, så nu var det op til Sverige, at redde DK2 fra et blackout. Det lykkedes. Men begivenheden satte sig spor i det svenske elsystem langt op i Sverige. Det var Svenska Kraftnät, som fortalte historien den 3. december, hvorefter danske Energinet gjorde det samme. Svenska Kraftnät taler om ”hændelser i det danske transmissionsnet, som fik alvorlige konsekvenser for det svenske kraftsystem”.  Nedenstående link indeholder en kort analyse og kommentar. (PS: Den endnu ikke afrejste julenisse spørger, hvordan det ville være gået, hvis Ringhals 2 (900 MW), der lukkede 31. december 2019, allerede havde været væk). Kilde. 

Europaparlamentet på ny kurs

EU får 26% af sin elektricitet fra områdets 126 reaktorer (124 efter nytår!). Nu har EP vedtaget en resolution til støtte for fortsat anvendelse af kernekraft. Resolutionen siger, at ”EP mener, at kernekraft kan spille en rolle i opfyldelsen af EU’s klimamål, fordi den ikke udsender klimagasser, og kan sikre en betydelig andel af elproduktionen i EU. På grund af det affald, som kernekraften producerer, er en langsigtet strategi påkrævet … med henblik på en forbedring af hele sektorens bæredygtighed.” Kilde.

 

EU strid om atomkraft

EU’s Taxonomy forsøger at sætte system i opfyldelsen af Parisaftalen. Et projekt skal opfylde mindst et af 6 kriterier for at blive betragtet som bæredygtigt, og må ikke stride alvorligt imod de øvrige 5. Hvordan skal man se på kernekraftens brugte brændsel, som af nogle kaldes en ressource, men af andre kaldes affald. Her er Frankrig (58 reaktorer) og Tyskland (6 reaktorer, som bliver til 0 med udgangen af 2022) uenige. EC Europa. EURACTIV.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 9
. januar 2020/BLA