Om Danmark (2016):

Danmarks energiforbrug i 2016 steg 4,0 pct. i forhold til 2015 og udgjorde 749 PJ. Stigningen skyldtes især, at det i gennemsnit var lidt koldere i 2016 end i 2015.

Vores CO2-udslip voksede 5,6 % i forholdt til 2015. Det skyldtes bl.a. at en mindre import af CO2-fri el fra vore nabolande.

Om Verden (2017):

BP Statistical Review of World Energy, juni 2018 viser:

♦ Verdens samlede energiforbrug​ voksede fra 2016 til 2017 med 2,2%.

Det er en større stigning end året før.

Olieforbruget: + 1,7 %
Naturgas: + 3,0 %
Kul: + 1,0 %
Kernekraft: + 1,1 %
Vandkraft: + 1,1 %
Biobrændsler: + 3,5 %
Renewable energy: + 17 % *)
Elforbruget: + 2,8 %

*) De 17 % mere VE skal sammenholdes med, at VE (sol og vind) nu leverer 3,6 % af Verdens energiforbrug.

Statistikken for 2017 er ændret i forhold til tidligere statistikker:

Danmark er ikke længere med på listen over totalt energiforbrug.
Det samme gælder for kulforbruget, el-forbruget og vedvarende energi.

Hele BP’s statistik kan ses her

Verdens energiforbrug fordeler sig på følgende energikilder:

Ultimo 2016 (2017 kommer senere).
Olie 32,6 %  (32,9 %
Kul 28,5 %  (29,2 %)
Naturgas 23,7 %   (23,8 %)
Vandkraft 6,65 %   (6,8%)
Kernekraft 4,4 %    (4,4%)
Vedvarende energi (vind, sol og biofuel): 2,8 %  (2,8 %)
Produktionen af Bio-brændstoffer:  0,62 %.   (0,57%)
Solenergi er ikke specificeret. (REO gætter på 0,5 %, heraf solceller: 0,15%)

De fleste af tallene ovenfor er hentet i BP’s årlige oversigt over Verdens energi-produktion og forbrug. Den nyeste er: “BP Statistical Review of World Energy, June 2018“.

Biomasse giver et betydeligt bidrag – især i udviklingslande, men er umulig at opgøre, da mængden af brænde, skrald og planteaffald m.v. kun kendes i få lande. Derfor er det ikke med i oversigten.

Energistyrelsen har offentliggjort tal for Danmark i 2016:

Se rapporten fra Energistyrelsen her.

♦ Danmarks totale energiforbrug var i 2015: 16,95 Mt olie-ækv. = 712 PJ (petajoule)

Bidraget fra forskellige energikilder var:
Olie: 39,7 %
Naturgas: 18,7%
Kul: 15,2 %
Affald, ikke nedbrydeligt: 2,5%

Vedv. energi (biomasse + vind + sol): 28,5%

Heraf vindkraft (tal kommer senere).  Det ligger mellem 6 og 7 % af energien.

El-forbruget i Danmark 2016 udgjorde ca. 33,6 TWh. Præcise tal senere.  

Fordelingen af kilder er hentet fra ØRSTEDS el-deklaration 2016.

Se DONG/Ørsteds eldeklaration her:

Kul: 48 %
Atomkraft:  14 %

Naturgas:  25 %

Vind, vand og sol: 8 %
Affald, biomasse og biogas: 4 %

Olie:  1 %

På samme side oplyser Ørsted, at deres kunder får al strømmen (100 %) fra vind. Dette er forkert, da kunderne ca. 100 dage hvert år får næsten al strømmen fra stabile kilder (kul, gas og import).

REO har (november 2017) klaget over dette til Forbrugerombudsmanden, men resultatet foreligger (juli 2018) ikke endnu.
Vi importerer meget tit store mængder strøm fra Norge og Sverige (vandkraft og kernekraft)

Det skal tilføjes, at den el, der sælges som deklareret grøn el, ikke er med i de 8 %.

REO har opfordret DONG (nu Ørsted) til at finde mere retvisende tal for fordelingen (især for vind og kernekraft er tallene ikke retvisende).